You are currently viewing EFRAG opublikowała właśnie (projekt) dobrowolnych ujawnień do przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw (17.11.2023r.)

EFRAG opublikowała właśnie (projekt) dobrowolnych ujawnień do przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw (17.11.2023r.)

EFRAG opublikowała właśnie (projekt) dobrowolnych ujawnień do przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw (17.11.2023r.)

W niniejszym standardzie zachęca się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa do przyczyniania się do bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki poprzez lepsze zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju, takimi jak wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników itp., z którymi borykają się na co dzień. W perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej co będzie wspierać ich konkurencyjny wzrost i zwiększać ich odporność.

Standard dostarczy informacji:

 • dla kredytodawców i inwestorów w celu zaspokojenia zapotrzebowania na dane, które pomogą przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania.
 • dla dużych przedsiębiorstw poszukujących informacji na temat zrównoważonego rozwoju od swoich dostawców w związku z zapotrzebowaniem na dane.

Standard jest dobrowolny i ma zastosowanie dla przedsiębiorstw, które nie są notowane na giełdzie, niemniej zachęca je do korzystania z niniejszego standardu w celu przygotowania i udostępnienia informacji na temat zrównoważonego rozwoju każdemu, kogo może to interesować, albo dotyczyć. Oferuje on przedsiębiorstwom, które nie są objęte zakresem Dyrektywy CSRD, dobrowolne narzędzie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zaś mikroprzedsiębiorstwa mogą stosować tylko niektóre części tego standardu. Niniejszy projekt standardu nie ma mocy prawnej.

Artykuł 3 Dyrektywy 2013/34/UE definiuje i rozróżnia trzy kategorie małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o ich sumę bilansową, obrót netto i średnią liczbę pracowników w roku obrotowym.

 1. Mikroprzedsiębiorstwo, jeśli nie przekracza dwóch z następujących progów: 350 000 euro sumy bilansowej, 700 000 euro obrotu netto i 10 pracowników.
 2. Małe, jeśli nie przekracza dwóch z następujących progów: 4 mln euro sumy bilansowej, 8 mln euro obrotu netto lub średnio 50 pracowników.
 3. Średnie, jeśli nie przekracza dwóch z następujących progów: 20 mln EUR sumy bilansowej, 40 mln EUR obrotu netto i 250 pracowników.

Projekt standardu obejmuje te same kwestie zrównoważonego rozwoju, co Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) dla dużych przedsiębiorstw, ale co istotne opiera się na kluczowej koncepcji proporcjonalności, a zatem uwzględnia podstawowe cechy przedsiębiorstw. Oczywiście MŚP mają również możliwość, jeśli sobie tego życzą, dobrowolnego stosowania ESRS dotyczących przedsiębiorstw objętych wymogami Dyrektywy CSRD.

Niniejszy standard obejmuje trzy moduły, które przedsiębiorstwo może wykorzystać jako podstawę do przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju:

 1. Moduł podstawowy, który obejmuje:
 2. Ujawnienia B1 i B2 (czyli B1 – Podstawa przygotowania, B2 – Praktyki przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę)
 3. oraz Podstawowe Metryki B 3 – B 11 (czyli B3 – Energia i emisja gazów cieplarnianych, B4 – Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, B5 – Bioróżnorodność, B6 – Woda, B7 – Wykorzystanie zasobów, gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami, B8 Kwestie społeczne – Pracownicy – ogólna charakterystyka, B9 – Pracownicy – Zdrowie i bezpieczeństwo, B10 – Pracownicy – Wynagrodzenie, negocjacje zbiorowe i szkolenia, B11 Podstawowe wskaźniki dotyczące prowadzenia działalności – Wyroki skazujące i grzywny za korupcję i łapownictwo).

Moduł ten jest docelowym podejściem dla mikroprzedsiębiorstw i minimalnym wymogiem dla innych przedsiębiorstw. Analiza istotności w tym module nie jest wymagana.

 • Moduł narracyjny – polityki, działania i cele (w skrócie PAT): Moduł ten definiuje narracyjne ujawnienia N1 – N5 (czyli N 1 – Strategia: model biznesowy i inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, N 2 – Istotne kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, N 3 – Zarządzanie istotnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju, N 4 – Kluczowi interesariusze, N 5 – Zarządzanie: obowiązki związane z kwestiami zrównoważonego rozwoju) w odniesieniu do polityk, działań i celów (PAT), które należy zgłosić, jeżeli przedsiębiorstwo je wdrożyło.

Moduł ten jest sugerowany przedsiębiorstwom, które sformalizowały i wdrożyły PAT. Analiza istotności jest wymagana w celu ujawnienia, kwestii zrównoważonego rozwoju istotnych dla działalności i organizacji przedsiębiorstwa.

c) Moduł Partnerów Biznesowych (BP): Moduł ten określa dodatkowe punkty danych, które mogą zostać uwzględnione w żądaniach danych od kredytodawców, inwestorów i klientów korporacyjnych przedsiębiorstwa. Analiza istotności jest wymagana w celu ograniczenia raportu tylko do punktów danych, które są istotne dla przedsiębiorstwa.

Paragraf 24 poniżej ilustruje dostępne opcje przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem niniejszego Standardu, przyjmując jeden lub więcej z tych modułów. Raz wybrany moduł powinien być przestrzegany w całości, z zastrzeżeniem rozważań dotyczących istotności opisanych powyżej.

 • OPCJA A: Moduł podstawowy (tylko);
 • OPCJA B: Moduł podstawowy i moduł narracyjny-PAT;
 • OPCJA C: Moduł podstawowy i moduł dla partnerów biznesowych; lub
 • OPCJA D: Moduł Podstawowy, Moduł Narracyjno-PAT oraz Moduł Partnera Biznesowego.

Przedsiębiorstwo ujawnia informację czy raport zrównoważonego rozwoju został sporządzony w ujęciu skonsolidowanym (tj. raport obejmuje informacje dotyczące przedsiębiorstwa i jego spółek zależnych), czy w ujęciu jednostkowym (tj. raport ogranicza się wyłącznie do informacji przedsiębiorstwa), a w przypadku skonsolidowanego raportu zrównoważonego rozwoju, ujawnić listę spółek zależnych, w tym ich adres siedziby, objętych raportem.

Szczegóły i zmiany w projekcie będą publikowane na bieżąco, w miarę postępu prac i zgłaszanych ewentualnych uwag.