You are currently viewing Istotne decyzje Parlamentu Europejskiego

Istotne decyzje Parlamentu Europejskiego

1 czerwca 2023 roku Parlament Unii Europejskiej podjął szereg decyzji, w tym dwie istotne dla przedsiębiorców.

Decyzje wpisują się w szeroki kontekst zrównoważonego rozwoju; stanowią uszczelnienie przepisów i dają sygnał do podjęcia koniecznych działań na poziomie przedsiębiorstw, celem dotrzymania zobowiązań na poziomie makro.

  1. Przyjęto stanowisko do rozmów z państwami członkowskimi w sprawie Dyrektywy CSDD dotyczącej zasad uwzględniania praw człowieka i wpływu na środowisko w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Parlament przyjął swoje stanowisko do negocjacji z Radą i Komisją Europejską, aby jak najszybciej przystąpić do negocjacji z państwami członkowskimi. Propozycja Parlamentu poszerza zakres firm objętych dyrektywą w porównaniu do wyjściowego projektu KE, a także usuwa sektorowość obowiązywania przepisów.

Najistotniejsze zapisy dyrektywy CSDD dotyczą przede wszystkim: zintegrowania należytej staranności ze sposobem zarządzania firmami; przeciwdziałania pracy dzieci, pracy niewolniczej, wyzyskowi pracowników, zanieczyszczeniu, degradacji środowiska i utracie różnorodności biologicznej; grzywny w wysokości, co najmniej, 5% obrotu netto przedsiębiorstwa, jeśli nie zastosuje się ona do przepisów.

Przedsiębiorstwa będą również musiały monitorować i oceniać wpływ swoich partnerów w łańcuchu wartości, w tym nie tylko dostawców, ale także sprzedaży, dystrybucji, transportu, magazynowania, gospodarki odpadami i innych obszarów.

Firmy będą musiały także wdrożyć plan przejściowy, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C, a w przypadku dużych firm zatrudniających ponad 1000 pracowników osiągnięcie celów planu będzie miało wpływ na zmienne wynagrodzenie dyrektora (np. premie).

  • Posłowie wezwali Komisję i kraje UE do zakończenia „szybkiej mody” i pomocy konsumentom w dokonywaniu bardziej etycznych i zrównoważonych wyborów.

Parlament chce, aby unijny przemysł włókienniczy i odzieżowy był bardziej ekologiczny, dlatego przyjął zalecenia dotyczące strategii UE na rzecz zrównoważonych i zamkniętych wyrobów włókienniczych.

Najważniejsze wyzwania na drodze do odpowiedzialnej mody to przede wszystkim: zaostrzenie środków UE w walce z nadmierną produkcją i konsumpcją wyrobów włókienniczych; podjęcie wysiłków, aby wyroby włókiennicze były trwalsze i łatwiejsze do ponownego użycia, naprawy i recyklingu; odzież i obuwie powinny być produkowane w sposób zamknięty, zrównoważony i sprawiedliwy społecznie. Zaapelowano o zakaz niszczenia niesprzedanych i zwróconych wyrobów włókienniczych.

Nieodłącznym i bezpośrednio nawiązującym do przyjętej decyzji ws. Dyrektywy CSDD elementem przy produkcji wyrobów włókienniczych jest odpowiedzialność i poszanowanie praw człowieka, praw społecznych i pracowniczych, środowiska i dobrostanu zwierząt w całym łańcuchu dostaw.

Posłowie chcą również, aby unijne i krajowe środki położyły kres „szybkiej modzie”, a konsumenci mieli więcej informacji o produkcie, aby mogli dokonywać zrównoważonych wyborów.

Posłowie wezwali Komisję do niezwłocznego podjęcia inicjatywy mającej na celu zapobieganie uwalnianiu mikrodrobin plastiku i mikrowłókien do środowiska oraz minimalizowanie ich skutków.

Przyjmując niniejsze powyższe decyzje Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące budowania gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez promowanie zrównoważonych produktów i produkcji UE oraz wspierania przejścia na model zrównoważonego i odpornego wzrostu.