You are currently viewing Konferencja ONZ na temat bioróżnorodności

Konferencja ONZ na temat bioróżnorodności

Po raz kolejny, tym razem w Kanadzie w Montrealu w dniach 7-19 grudnia 2022 r. została zwołana konferencja narodów, której przewodniczyły Chiny, aby uzgodnić nowe zestawy celów dla globalnych działań do 2030r. których przesłaniem jest powstrzymanie utraty przyrody.

Dlaczego?

Przyroda to wartość sama w sobie, jest naturalnym sprzymierzeńcem człowieka w radzeniu sobie ze zmianami klimatu i adaptacji do tej nowej sytuacji, przyczynia się również do ograniczenia wpływu zagrożeń i katastrof naturalnych. To ona zapewnia ludziom czyste powietrze i wodę, odpowiedniej jakości gleby oraz zapylanie upraw. Niestety w ostatnich latach nastąpił drastyczny spadek bioróżnorodności, który niesie za sobą poważne konsekwencje dla społeczeństwa, gospodarki i zdrowia ludzi, a tym samym zmniejsza szanse ludzi na przetrwanie.

Osiągnięcia konferencji!

Po dwutygodniowym spotkaniu przedstawiciele narodów uzgodnili historyczny pakiet środków uznanych za kluczowe dla rozwiązania problemu niebezpiecznej utraty różnorodności biologicznej i przywrócenia naturalnych ekosystemów. Konferencja Stron Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej przyjęła „Globalne ramy różnorodności biologicznej Kunming-Montreal” (z ang. Global Biodiversity Framework, GBF), w tym cztery cele nadrzędne i 23 cele do osiągnięcia do 2030 r.

Najistotniejsze cele obejmują m.in.:

  • skuteczną ochronę i zarządzanie co najmniej 30% światowych lądów, wód śródlądowych, obszarów przybrzeżnych i oceanów, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla różnorodności biologicznej oraz funkcjonowania i usług ekosystemów, przy jednoczesnym zakończeniu lub rozpoczęciu odbudowy co najmniej 30% zdegradowanych ekosystemów lądowych, wód śródlądowych oraz przybrzeżnych i morskich, a także ograniczenie prawie do zera utraty obszarów o dużym znaczeniu dla różnorodności biologicznej, w tym ekosystemów o wysokiej integralności ekologicznej,
  • zmniejszenie globalnego marnowania żywności o połowę i znaczne zmniejszenie nadmiernej konsumpcji i wytwarzania odpadów,
  • zmniejszenie o połowę zarówno nadmiaru składników odżywczych, jak i ogólnego ryzyka stwarzanego przez pestycydy i wysoce niebezpieczne chemikalia, przy jednoczesnym sukcesywnym wycofywaniu lub zreformowanie do 2030 r. dotacji, które szkodzą różnorodności biologicznej, o co najmniej 500 miliardów dolarów rocznie, przy jednoczesnym zwiększeniu pozytywnych zachęt do ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej,
  • mobilizację do 2030 r. co najmniej 200 miliardów dolarów rocznie w ramach krajowego i międzynarodowego finansowania związanego z różnorodnością biologiczną ze wszystkich źródeł – publicznych i prywatnych, a także zwiększenie międzynarodowych przepływów finansowych z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się, w szczególności z krajów najsłabiej rozwiniętych, małych rozwijających się państw wyspiarskich i krajów w okresie przejściowym, do co najmniej 20 miliardów USD rocznie do 2025 r. i do co najmniej 30 miliardów USD rocznie do 2030 r,
  • zapobieganie wprowadzaniu priorytetowych inwazyjnych gatunków obcych i ograniczenie o co najmniej połowę wprowadzanych i osiedlających się innych znanych lub potencjalnie inwazyjnych gatunków obcych oraz eliminacja lub kontrola inwazyjnych gatunków obcych na wyspach i innych obszarach priorytetowych,
  • wymóg od dużych i ponadnarodowych firm oraz instytucji finansowych monitorowania, oceny i przejrzystego ujawniania ryzyka, zależności i wpływu na różnorodność biologiczną poprzez ich działalność, łańcuchy dostaw i wartości oraz portfele.

W podsumowaniu narody zawarły ostrzeżenie, które jest jednocześnie apelem do zintensyfikowania wysiłków na rzecz działań, bo bez nich „nastąpi dalsze przyspieszenie światowego tempa wymierania gatunków, które już teraz jest co najmniej dziesiątki, a nawet setki razy wyższe niż średnia z ostatnich 10 milionów lat”.