You are currently viewing Konsultacje publiczne ogłoszone przez Komisję Europejską.

Konsultacje publiczne ogłoszone przez Komisję Europejską.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Łukasiewicz – WIT zachęca do wzięcia udziału w dwóch konsultacjach publicznych, które zostały ogłoszone przez Komisję Europejską.

  1. Konsultacje publiczne w sprawie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości europejskich programów ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2027”

Celem jest zebranie opinii instytucji badawczych, przedsiębiorstw, organizacji konsumenckich, a także organizacji pozarządowych, organów publicznych i innych zainteresowanych stron na temat programów ramowych Unii Europejskiej dotyczących badań naukowych i innowacji (programu „Horyzont 2020” i „Horyzont Europa”).

Podczas badania pozyskiwane będą opinie na temat:

– dobrych stron oraz niedociągnięć programu „Horyzont 2020”;

– procedur składania wniosków;

– zarządzania finansowaniem;

– dotychczasowej konstrukcji programu Horyzont Europa;

– określeniu priorytetów programu „Horyzont Europa” na lata 2025-2027.

Konsultacje składają się z pięciu części; ankieta jest dostępna w języku polskim.

Ankieta otwarta do 23.02.2023 pod linkiem: Access the public consultation

Więcej informacji pod adresem: Largest public consultation ever held on the past, present and future of the European research and innovation programmes 2014-2027 – Deadline Feb 2023 (tbc)

W przypadku pytań prośba o kontakt: RTD-PUBLIC-CONSULTATION-HORIZON@ec.europa.eu

  1. „Pellet powstały z tworzyw sztucznych”

Konsultacje przeznaczone są wyłącznie dla przedsiębiorstw, których działalność zlokalizowana jest na terenie Unii Europejskiej i dotyczy pelletu powstałego z tworzyw sztucznych.

Komisja Europejska poprzez ankietę zwraca się do Państwa o opinię dot. ewentualnego, nowego prawodawstwa europejskiego, którego wdrożenie wymagałoby od wszystkich firm, które produkują, przetwarzają, transportują i przechowują plastikowy pellet w Unii Europejskiej, przyjęcia dobrych praktyk w celu zapobiegania i ograniczania przedostawania się pelletu do środowiska naturalnego.
Celem niniejszej ankiety jest lepsze zrozumienie możliwego wpływu nowego prawodawstwa europejskiego na otoczenie biznesowe, zwłaszcza małe i mikroprzedsiębiorstwa.

Ankieta otwarta do 22.02.2023 pod linkiem: ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_Microplastics_Plastic_pellets