You are currently viewing Parlament Europejski zaakceptował Dyrektywę CSRD

Parlament Europejski zaakceptował Dyrektywę CSRD

W dniu 10 listopada 2022 Parlament Europejski przyjął zapisy Dyrektywy o Raportowaniu
w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju
(Corporate Sustainability Reporting Directive). Kraje członkowskie mają 18 miesięcy na implementowanie przepisów do prawa krajowego.
W Polsce będzie to Ustawa o rachunkowości.

CSRD jest jednym z fundamentów Europejskiego Zielonego Ładu i programu zrównoważonego finansowania. Jest także istotnym elementem szerokiej polityki UE, która ma na celu zobowiązanie przedsiębiorstw do ograniczania ich wpływu na planetę, a także przestrzegania praw człowieka.

W praktyce dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do regularnego ujawniania informacji nie tylko w obszarze finansowym, ale już w trzech aspektach – wpływu na środowisko
i społeczeństwo a także przejrzystości zarządczej
(Enviremental, Social, Governance – ESG), które są zgodne z celami klimatycznymi UE. Dyrektywa ma na celu wyeliminowanie zjawiska tzw. green washingu w kwestiach środowiskowych, a także ma stanowić podwalinę pod standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju na poziomie światowym.

Wymogi CSRD będą miały zastosowanie do wszystkich dużych spółek, niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdach, czy nie, co stanowi istotną zmianę w stosunku do poprzedniej dyrektywy NFRD (The Non-Financial Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości niefinansowej). Dyrektywa obejmie również firmy spoza UE prowadzące znaczącą działalność w UE (o obrotach przekraczających 150 mln euro w UE), a także MŚP notowane na giełdzie choć będą miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.

Nowe prawo stanie się normą zobowiązującą prawie 50 000 przedsiębiorstw w UE do gromadzenia i udostępniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Obecnie oczekuje się, że Rada przyjmie wniosek 28 listopada, po czym zostanie on podpisany
i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zasady zaczną obowiązywać między 2024 a 2028 rokiem, czyli:

  • Od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już podlegających dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej,  terminem składania sprawozdań w 2025 r.;
  • Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych spółek, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (zatrudniających ponad 250 pracowników i/lub 40 mln EUR obrotu i/lub 20 mln EUR aktywów ogółem), z terminem składania sprawozdań w 2026 r.;
  • Od 1 stycznia 2026 r. dla notowanych na giełdzie MŚP i innych przedsiębiorstw, których sprawozdania należy złożyć w 2027 r. MŚP mogą zrezygnować do 2028 r.

Aby mieć pewność, że przedsiębiorstwa dostarczają rzetelnych informacji będą podlegać niezależnym audytom i certyfikacji. Sprawozdawczość finansowa i dotycząca zrównoważonego rozwoju będą miały równe prawa, zaś inwestorzy będą dysponować porównywalnymi i wiarygodnymi danymi. Firmy będą zobligowane do transparentnego zagwarantowania dostępu do informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa CSRD otwiera nowy rozdział w sprawozdawczości przedsiębiorstw, to wyzwanie, ale także szansa.