RED III

9 października 2023 Rada Unii Europejskiej przyjęła znowelizowaną dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii – RED III

Dyrektywa RED III – Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii stanowi ramy prawne dla rozwoju czystej energii we wszystkich sektorach gospodarki UE, wspierając jednocześnie współpracę między krajami UE w tym zakresie. Celem RED III jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE do co najmniej 42,5 procent do 2030 r.

Dyrektywa wprowadza również szczegółowe cele dla państw członkowskich w sektorach przemysłu, transportu i budownictwa.

Każde państwo członkowskie nakłada na dostawców paliw obowiązek zapewnienia, aby:

  1. Do sektora transportu dostarczano paliwa odnawialne i odnawialną energię elektryczną w ilości, która doprowadzi do:
  2. wynoszącego co najmniej 29 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w sektorze transportu do 2030 r.; lub
  3. redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 14,5 % do 2030 r. w porównaniu z poziomem bazowym określonym w art. 27 ust. 1 lit. b) zgodnie z orientacyjną trajektorią określoną przez dane państwo członkowskie.

Łączny udział zaawansowanych biopaliw i biogazu wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX część A oraz paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego w energii dostarczonej do sektora transportu wyniósł co najmniej 1 % w 2025 r. i 5,5 % w 2030 r., w tym udział paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego wyniósł co najmniej 1 punkt procentowy w 2030 r.

  • W sektorze przemysłowym państwa członkowskie dążą do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w liczbie źródeł energii wykorzystywanych w sektorze przemysłu do celów związanych z energią końcową i celów innych niż energetyczne o orientacyjny wzrost o co najmniej 1,6 punktu procentowego jako średnia roczna obliczona na lata 2021–2025 oraz 2026–2030. Państwa członkowskie zapewniają, aby wśród paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego stosowanych do celów związanych z energią końcową i celów innych niż energetyczne wodór stosowany w przemyśle do celów związanych z energią końcową i celów innych niż energetyczne stanowił przynajmniej 42 % do 2030 r. i 60 % – do 2035 r.
  • W sektorze budownictwa nowe przepisy wyznaczają orientacyjny cel, jakim jest co najmniej 49-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w budynkach do 2030 r. Cele w zakresie odnawialnych źródeł energii dla systemów ogrzewania i chłodzenia będą stopniowo wzrastać, przy czym wiążący wzrost wyniesie 0,8 % rocznie na szczeblu krajowym do 2026 r. i 1,1 % w latach 2026–2030. Minimalna średnia roczna stopa procentowa mająca zastosowanie do wszystkich państw członkowskich jest uzupełniana dalszymi orientacyjnymi podwyżkami obliczonymi specjalnie dla każdego państwa członkowskiego.

Państwa członkowskie będą też zobowiązane określić obszary, w których należy przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii, w których projekty zostaną poddane uproszczonej i przyspieszonej procedurze. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będzie również leżało w „nadrzędnym interesie publicznym„, ograniczając ewentualne zastrzeżenia prawne do nowych instalacji.

Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE 31.10.2023 roku, a Państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego.