You are currently viewing Szczyt G20 postanowienia w sprawach kryzysu klimatycznego

Szczyt G20 postanowienia w sprawach kryzysu klimatycznego

W dniach 15-16 listopada 2022 na indonezyjskiej wyspie Bali miał miejsce szczyt 19 krajów i UE, zwany szczytem G20.

Spotkanie odbyło się w czasie niespotykanych dotąd wielowymiarowych kryzysów, po skutkach spowodowanych pandemią Covid-19  oraz zmianami klimatycznymi, które spowodowały spowolnienie gospodarcze, wzrost ubóstwa, spowolnienie globalnej odbudowy i utrudniły osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Ponadto agresja Rosji na Ukrainę negatywnie wpłynęła na gospodarkę światową, co spowodowało ogromne ludzkie cierpienia i pogłębiło istniejące słabości gospodarki światowej – ograniczając wzrost, zwiększając inflację, zakłócając łańcuchy dostaw, zwiększając niepewność energetyczną i żywnościową oraz zwiększając ryzyko niestabilności finansowej.

Przywódcy podczas Szczytu uzgodnili jednak szereg porozumień:

  1. Uzgodniono kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 stopnia Celsjusza, potwierdzając tym samym, iż podtrzymany zostaje cel temperaturowy określony w porozumieniu klimatycznym z Paryża z 2015 r.
  2. Zapowiedziano wysiłki na rzecz szybszego odchodzenia od nieskrępowanego użycia węgla.
  3. Wezwano wszystkie strony i kraje do sfinalizowania i przyjęcia GBF (Global Biodiversity Framework Globalnych ram różnorodności biologicznej po 2020 r.) z myślą o realizacji Wizji „Życia w harmonii z naturą” 2050 przyjętej podczas COP15 CBD (United Nations Convention on Biological Diversity – Konwencja o różnorodności biologicznej) jako silnych ram działania i odpowiedzialności za zatrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej przed 2030 r. oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie zaktualizowanie krajowych strategii i planów działania dotyczących różnorodności biologicznej.
  4. Wsparto dalsze rozważania na temat ambitnego, nowego kolektywnego celu finansowania klimatu z poziomu 100 miliardów dolarów rocznie na wsparcie krajów rozwijających się, co ma pomóc w realizacji celu UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu) i realizacji Porozumienia Paryskiego.
  5. Zobowiązano się do podejmowania działań wspierających uporządkowaną, sprawiedliwą i przystępną cenowo transformację w celu osiągnięcia celów Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zgodnie z UNFCCC i Porozumienia Paryskiego.
  6. Podtrzymano zaangażowanie w promowanie zdrowego i trwałego powrotu do zdrowia, którego celem jest osiągnięcie i utrzymanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ramach celów zrównoważonego rozwoju.

Poza uzgodnieniami i decyzjami ogólnymi istotne były także sygnały i decyzje mikroskali, m.in.

  1. Wznowienie współpracy w sprawie zmian klimatycznych przez prezydentów Chin i USA (najwięksi emitenci CO2).
  2. Zaproszenie przez obecnego przewodniczącego G20, po raz pierwszy do rozmów przedstawicieli Unii Afrykańskiej, aby głosy ze wszystkich krajów, niezależnie od ich zamożności i wielkości, zostały wysłuchane.
  3. Podjęcie zobowiązania przez USA, Japonię i inne kraje zmobilizowania 20 miliardów dolarów publicznych i prywatnych środków finansowych, aby pomóc Indonezji zamknąć elektrownie węglowe i przyspieszyć datę szczytu emisji w sektorze o siedem lat do 2030 roku.