You are currently viewing Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany cz. 2

Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany cz. 2

W ramach cyklu, dzisiaj zmiany w obszarze kodeksu pracy:

Dyrektywa Work-life balance


Wprowadzenie w życie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.6.2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE. L Nr 186, str. 105) – The Work-Life Balance Direcitve, wprowadzi do polskiego Kodeksu pracy gruntowne, wręcz rewolucyjne zmiany. W związku z nimi przedsiębiorców czeka dużo wewnętrznej pracy w obszarze HR. Nowe regulacje objęły: zmiany przy zatrudnianiu na czas próbny i określony, zasady pracy zdalnej, przepisy dotyczące badania trzeźwości w miejscu pracy, a także obszar życia zawodowo-rodzinnego.

Zmiany do Kodeksu pracy zostały uchwalone przez Sejm 9.03.2023, po podpisaniu przez Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw, wejdą w życie po 21 dniach!

 1. Zmiany wprowadzą większą transparentność w zakresie szczegółowych warunków zatrudnienia oraz ustabilizowanie zasad dotyczących okresu próbnego, m.in.:
 2. długość umowy na okres próbny będzie zależała od długości umowy na czas określony, która ma być potem zawierana,
 3. zapewnienie osobom zatrudnionym na czas określony prawa do renegocjacji formy zatrudnienia,
 4. zobowiązanie właściciela firmy do wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, (do tej pory nie było to wymagane)
 5. zamiar wypowiedzenia umowy na czas określony trzeba będzie skonsultować z organizacją związkową,
 6. odwołując się do sądu od wypowiedzenia umowy na czas określony, pracownik będzie mógł żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy tak, jak w przypadku umów na czas nieokreślony,
 7. pracownik, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
 • Nowością w Prawie pracy jest regulacja dotycząca kontroli trzeźwości pracowników, pracodawca ma możliwość przeprowadzenia tzw. kontroli prewencyjnej, zaś częstotliwość i zasadność jej wykonania będzie jego arbitralną decyzją wynikającą ze względów bezpieczeństwa.
 • Projekt ustawy o work-life balance w obszarze życia zawodowo-rodzinnego jest ukierunkowany na wyrównanie obowiązków i uprawnień rodzicielskich wśród pracujących kobiet i mężczyzn. Zapisy mają po pierwsze ułatwić pracownikom pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym, a także motywować ojców do aktywnego korzystania z przysługujących im urlopów: rodzicielskiego, opiekuńczego i ojcowskiego.
 • pracownik będzie mógł skorzystać z 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członka rodziny albo innej osoby mieszkającej razem z pracownikiem,
 • pracownik będzie mógł wziąć 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, płatnego w 50%,
 • urlop rodzicielski został wydłużony o 9 tygodni a będą mogli z niego skorzystać ojcowie, jeśli go nie wykorzystają, przepadnie. Co istotne prawo do niego dostaną pracownicy, którzy byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego już 2 sierpnia 2022 r. Prawo ojca do tego urlopu nie będzie zależało od pozostawania mamy w zatrudnieniu w dniu porodu. Urlop rodzicielski wypłacany będzie w wysokości 70 %,
 • pracodawca nie będzie mógł zlecać nadgodzin ani wysłać w delegację pracowników wychowujących dzieci w wieku do lat 8, bez ich zgody,
 • pracownicy wychowujący dzieci w wieku do lat 8 będą mogli wnioskować m.in. o pracę zdalną,
 • do czasu pracy będą wliczane zostały dwie dodatkowe przerwy. Pracownik będzie mógł skorzystać z drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, jeżeli jego dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin pracy, a także z trzeciej, co najmniej 15-minutowej przerwy – przy ponad 16-godzinnym wymiarze czasu pracy. Jest to istotne zwłaszcza dla pracowników pracujących w systemie równoważnego czasu pracy,
 • pracownica i pracownik będą chronieni przed wypowiedzeniem już od momentu złożenia wniosku o urlop macierzyński lub rodzicielski.

 • Zmiany w obszarze pracy zdalnej zostaną zapisane w kodeksie pracy (do tej pory działy w oparciu o specustawę covidową). Na ich podstawie:
 • pracownik będzie mógł wykonywać obowiązki całkowicie lub częściowo poza siedzibą firmy, przy czym miejsce za każdym razem trzeba będzie ustalać z pracodawcą,
 • firma będzie musiała zapewnić zatrudnionemu materiały i narzędzia niezbędne do pracy zdalnej oraz pokryć koszty energii elektrycznej, oraz usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu) (możliwe będzie ustalenie odpowiedniego ryczałtu),
 • możliwe będzie wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym (w tym przypadku nie trzeba będzie np. wypłacać wspomnianego ryczałtu z tytułu podwyższonych kosztów przy pracy z domu).
 • Pracownik będzie miał także prawo do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku, jeżeli prawo do takiego szkolenia wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub z innego porozumienia zbiorowego lub z regulaminu albo z przepisów prawa pracy.

Ponadto nowelizacja kodeksu rozszerza zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika – w tym wysyłanego do pracy do państw UE lub trzecich i delegowanego m.in. o informację o prawie do szkoleń czy długości płatnego urlopu.

W znowelizowanym kodeksie pracy zacznie funkcjonować zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą, a także jego niekorzystnego traktowania z tego tytułu.

Przyjmując, że na podpis Pana Prezydenta nie będziemy czekać długo należy przyjąć, że przepisy zaczną obowiązywać od kwietnia 2023. Czasu jest mało, a pracy dużo. Powodzenia.