You are currently viewing Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany

Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany

W ramach cyklu, dzisiaj:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych

Przyjęta dyrektywa ma na celu zapewnienie równowagi płci w organach dużych spółek notowanych na rynku regulowanym w całej UE, przejrzystość powoływania na stanowiska w organach spółek oraz obiektywną ocenę kandydatów na stanowiska w organach spółek na podstawie ich indywidualnych osiągnięć, niezależnie od płci.

Transpozycja dyrektywy do prawa krajowego musi zostać zakończona najpóźniej do 28 grudnia 2024r.

Nowe prawo zakłada:

  • 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych powinno przypadać osobom płci niedostatecznie reprezentowanej,
  • Odstraszające sankcje za nieprzestrzeganie przepisów,
  • Wykluczenie z obowiązku małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 249 pracowników.

Uszczegóławiając:

  1. Dyrektywa zakłada wzrost udziału kobiet w radach nadzorczych do co najmniej  40 procent w radach nadzorczych lub przynajmniej do 33 procent we władzach spółek łącznie w RN i zarządach do 30 czerwca 2026 roku. Spółki giełdowe, które nie podlegają tym celom, muszą ustalić indywidualne cele ilościowe celem poprawy równowagi płci (osób niedoreprezentowanych) wśród dyrektorów wykonawczych.
  2. Dyrektywa przewiduje skuteczne, odstraszające i proporcjonalne sankcje dla przedsiębiorstw, które naruszą przepisy krajowe przyjęte zgodnie z dyrektywą. Przedsiębiorstwa, które nie będą przestrzegały otwartych i przejrzystych procedur mianowania będą podlegały m.in. karom grzywny i unieważnieniu wyboru dyrektorów zarządu przez organ sądowy.
  3. Dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do przekazywania właściwym organom i publikacji na swoich stronach internetowych informacji dotyczących przyjętych środków i metod prowadzących do osiągnięcia celów, ale także ewentualne powody i trudności, dla których cele nie zostaną osiągnięte.

Dyrektywa wspiera przedsiębiorstwa nią objęte poprzez ustanowienie szeregu środków, które mają pomóc osiągnąć wyznaczone cele, przede wszystkim dostosowanie procesów selekcji w przedsiębiorstwach oraz przyznanie pierwszeństwa kandydatowi płci niedostatecznie reprezentowanej przy wyborze między kandydatami o równych kwalifikacjach.

Obecnie tylko jedno państwo członkowskie zbliża się do równości płci w organach dużych spółek – Francja (48,7%). Włochy, Niderlandy, Hiszpania, Belgia, Szwecja, Irlandia, Dania i Portugalia osiągnęły poziom powyżej lub blisko 40%. W Polsce kobiety w radach nadzorczych na koniec 2021 roku stanowiły 30,6% ogółu członków (https://nadzorkorporacyjny.pl/rady-nadzorcze-w-polsce-2022)