You are currently viewing Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany

Zrównoważony Rozwój – Zachodzące Zmiany

W ramach cyklu, dzisiaj:

Dyrektywa CSRD – wyzwania, obowiązki, szanse

Przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2022 roku dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju) stawia przed przedsiębiorstwami szereg nowych obowiązków w raportowaniu z corocznej działalności zmienia przede wszystkim podejście do strategicznego zarządzania czynnikami ESG (Enviremental, Social, Governance, czyli środowiskowe, społeczne i zarządcze). W polskiej rzeczywistości nowy obowiązek obejmie ponad 3500 firm, w Unii Europejskiej 50000 firm.

Dyrektywa CSRD zobowiązuje przedsiębiorstwa do przemodelowania zarządzania informacją i wiedzą w organizacji. Proces przygotowawczy do nowego raportowania warto zacząć od rzetelnej analizy wymogów CSRD, wzmocnienia kompetencji wewnętrznych i dostosowania narzędzi zarządzania danymi. Ze względu za ograniczenia czasowe, złożoność raportu i mnogość dokumentów prawnych jeszcze planowanych do wdrożenia przez europejskich i krajowych legislatorów to dla niektórych firm ogromne wyzwanie.

Obecnie „– Liderzy polskich firm wciąż nie mają wystarczających informacji i argumentów, by wdrażać w firmie standardy ESG jako efektywne narzędzie zarządzania firmą. Zainicjowanie dyskusji na temat stanu faktycznego oraz wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy, którzy już wdrażają lub będą wdrażać strategie ESG oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań jest konieczne – podkreśla Marta Biernacka-Miernik, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG.” W najnowszym raporcie „Koszty i wyzwania ESG” – Polskie Stowarzyszenie ESG.

Zatem jak się przygotować do nowych wymogów?

  1. Ocenić poziom swojej wiedzy w zakresie przyszłych wymogów raportowania.
  2. Zapoznać się z dyrektywą, sprawdzić zakresy wymogów dotyczących raportowania zrównoważonego rozwoju, przeanalizować kryteria i odnieść do własnej struktury.
  3. Przeprowadzić analizę „luk”, zdiagnozować zakres potrzeb między obecnym stanem prawnym i nadchodzącymi wymogami.
  4. Zapoznać się dotychczasowymi standardami raportowania, np. GRI i już istniejącymi draftami standardu europejskiego – ESRS, który będzie obowiązywał od 2024 roku.
  5. Skorzystać z wiedzy zewnętrznych ekspertów ds. raportowania zrównoważonego, zarządzania ryzykiem, ekspertów ds. łańcucha dostaw.
  6. Opracować nową strategię organizacji powiązaną z czynnikami ESG. Przydzielić wyraźne role i odpowiedzialności dla procesów zbierania danych.  
  7. Dostosować polityki, dokumenty, systemy, mechanizmy, zebrać dane do analizy i dostosować je do raportowania wskaźników KPI i celów dla śledzenia przy realizacji postępów.
  8. Przygotować się na cyfryzację danych finansowych i ESG w formacie dostosowanym do unijnej platformy cyfrowej w której będą umieszczane i udostępniane dane wszystkich podmiotów raportujących.
  9. Nawiązać współpracę z biegłymi rewidentami, którzy w fazie przygotowawczej mogą wesprzeć organizację w weryfikacji danych. Współpraca na wcześniejszy etapie może zaowocować gotowością na wymóg audytowy po pierwszym okresie raportowania.

Niezależnie od powyższych istotną kwestią jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa, które odgrywa najważniejszą rolę przy tego typu istotnych zmianach. Przykład i decyzyjność płynące od najwyższego kierownictwa, zmiana strategii, wyznaczenie celów powiązanych z czynnikami ESG pozwalają nadać rangę wszystkim procesom w firmie i dokonać realnych zmian. Świadomość i decyzyjność jest ogromnie ważna, ponieważ czasu jest niewiele i działa na niekorzyść organizacji. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę, że proces jest skomplikowany i kosztowny. Pozostawianie przygotowań na ostatnią chwilę może okazać się niebezpieczne, zwłaszcza, że obecnie specjalistów w tym obszarze nie jest wielu na rynku.